[Python异步]用协程来并发的一些疑问

关于协程我有一个疑问,先上代码

async def f():
  coros = ...
  await asyncio.wait(coros)

async def main():
  task1 = asyncio.create_task(f())
  task2 = asyncio.create_task(f())

  await task1
  await task2

如果用事件循环的角度去类比的话,这个循环会是怎么样的??


ps: 只知道协程的一些概念,在其他语言学的,可能理解有误,看来学得还是不够深入啊