Org-roam-bibtex使用教程

参考金色飞贼小米的教程写了个文字版Org-Roam-Bibtex的使用

3 个赞

这个包 https://github.com/tmalsburg/helm-bibtex 可以把文档库解析出来,会清爽不少。

比如: file = {/home/goodboylqs/Nutstore Files/Zotero-Library/2023JiChuHuiJiDi6Ban.pdf}

在设置之后: (setq bibtex-completion-library-path "/home/goodboylqs/Nutstore Files/Zotero-Library/)"

等效于: file = {2023JiChuHuiJiDi6Ban.pdf}

而且可以设置多个库,用不同策略,不同机器,会很方便。

1 个赞

嗯嗯,谢谢大佬,我也试试