markdown编辑器怎么调整ascii画图

试了好几个编辑器,画ascii图的时候本来在emacs里是这样的:


在编辑器里是这样的

+--------------------+     Flash      +-----------------------+
|          |  +------------------->  |            |
|   Server    |     POST       |    Client     |
|          |  <-------------------+  |            |
+--------------------+              +-----------------------+ 

有没有办法一开始就弄好

这块内容不是应该用三反撇框起来么

改了一下,加了```