Eshell 怎样打开彩色

现在变成这样了

怎样打开不同类型的文件用不同的颜色显示?

Emacs 24.5 和 25 默认(emacs -Q)应该就有颜色:

emacs -Q 是有颜色的。不过加载了spacemacs就没了。

(autoload 'ansi-color-for-comint-mode-on "ansi-color" nil t)
(add-hook 'shell-mode-hook 'ansi-color-for-comint-mode-on)
1 个赞