emacs安装treemacs失败

安装时候显示如上信息,不知道该怎么处理,希望能够得到帮助。

特殊时期,各大镜像站都关了,用源站吧

这样的嘛,谢谢您了。 :grinning:

:warning: 代码和出错信息尽量贴文本,只有在无法拷贝文本的时候才使用截图。

请不要误导。他这个明显是换了镜像而没有更新 archive-contents:


$ curl -sL https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/elpa/melpa/archive-contents | rg '\(posframe \. \[\(\d+'
 (posframe . [(20221015 727) ((emacs (26 1))) "Pop a posframe (just a frame) at point" tar ((:commit . "3084cb6eb366d26b0f5a4aa9baffb297178be3b8") (:authors ("Feng Shu" . "[email protected]")) (:maintainer "Feng Shu" . "[email protected]") (:keywords "convenience" "tooltip") (:url . "https://github.com/tumashu/posframe"))])

$ curl -sL https://mirrors.cloud.tencent.com/elpa/melpa/archive-contents | rg '\(posframe \. \[\(\d+'
 (posframe . [(20210617 42) ((emacs (26))) "Pop a posframe (just a frame) at point" tar ((:commit . "f97c4aff2c2c376ca62276d5597aa108546633a9") (:authors ("Feng Shu" . "[email protected]")) (:maintainer "Feng Shu" . "[email protected]") (:keywords "convenience" "tooltip") (:url . "https://github.com/tumashu/posframe"))])

腾讯的镜像已经一年多没更新了。

2 个赞

好吧,我以为和我前几天遇到的问题一样

确实是这样,现在已经得到解决了,谢谢您了。