Spacemacs cursor type

想要改成bar 但是试了5种都不行 (我只用emacs-state)

  (setq-default cursor-type 'bar)
  (setq-default default-cursor-type 'bar)
  (setq-default emacs-state-cursor 'bar)
;; https://github.com/syl20bnr/spacemacs/issues/1543
  (setq emacs-state-cursor '("chartreuse3" (bar . 2)))
  (setq emacs-state-cursor '("SkyBlue2" bar))

实在不行有个笨办法是去改spacemacs的源码,但这样就很脏了

试试:

 (setq evil-emacs-state-cursor '("green" bar))
```?
3 个赞

nice ! 可以了,多蟹!!!!

多谢 解决了困扰几个月的问题。。