Coq Hello World

Theorem andb_true_elim2 : forall b c : bool,
  andb b c = true -> c = true.

Proof.
 intros b c H.
 apply andb_prop with (a:=b )(b:=c) .
 assumption.
Qed.

讲 解 一 下

1 个赞

(* *) 之间的是注释,也是coq推理(希望这个词正确)的步骤。

Theorem andb_true_elim2 : forall b c : bool,
  andb b c = true -> c = true.

(*
1 subgoal (ID 182)

 ============================
 forall b c : bool, b && c = true -> c = true
*)

Proof.

 intros b c H.
(*
1 subgoal (ID 185)

 b, c : bool
 H : b && c = true
 ============================
 c = true
*)

 Search "andb_prop".
(*
andb_prop_elim: forall a b : bool, Is_true (a && b) -> Is_true a /\ Is_true b
andb_prop_intro:
 forall b1 b2 : bool, Is_true b1 /\ Is_true b2 -> Is_true (b1 && b2)
andb_prop: forall a b : bool, a && b = true -> a = true /\ b = true
*)

 apply andb_prop with (a:=b )(b:=c) .
(*
1 subgoal (ID 189)

 b, c : bool
 H : b && c = true
 ============================
 b && c = true
 *)

 assumption.
 (* No more subgoals. *)
Qed. 
(* OK *)

1 个赞

大致的意思就是(主要是我也不了解)

通过查找已有证明来证明现在的证明

萌新一脸蒙比

这个coq和prolog是同一类的语言吗?

ocaml和prolog是同一类

我觉得这个比“软件基础”更容易入门

https://cel.archives-ouvertes.fr/inria-00001173v6/document